Leveringsvoorwaarden:


Algemene Leveringsvoorwaarden

Toepasselijkheid

1.1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, met ons gesloten transacties en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.

1.2. Van deze leveringsvoorwaarden afwijkende bedingen en/of aanvullende bedingen gelden slechts, indien deze door ons schriftelijk dan wel mondeling zijn aanvaard en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

1.3. Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen van personeelsleden en/of vertegenwoordigers van ons binden ons slechts voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

1.4 Indien en voor zover er bij die totstandkoming van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van de fax en/of E mail, worden deze fax of E mail berichten gelijkgesteld aan schriftelijke stukken.

Offertes

2.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat, en dit wordt aanvaard dan hebben wij het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Offerte geldig tot maximaal 10 werkdagen na offertedatum.

Totstandkoming van de overeenkomst/ acceptatie

3.1. Onder de overeenkomst in het kader van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke door de opdrachtgever gegeven opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, de levering van zaken, dan wel het verschaffen van rechten.

3.2. De overeenkomst komt tot stand indien onze contractpartij onze offerte accepteert en wij alsdan niet binnen twee werkdagen ons aanbod herroepen, dan wel indien wij een begin van uitvoering aan de overeenkomst geven, dan wel indien wij een opdrachtbevestiging aan de contractpartij zenden en deze daartegen niet binnen 5 werkdagen bezwaar maakt. Hierna wordt aangenomen, dat u als opdrachtgever definitief akkoord gaat met de gestelde leveringsvoorwaarden/tekst en gaat deze overeenkomst van deze rechtswege in.

3.3 Opdrachten worden uitsluitend geaccepteerd met: een betaling per bank, met een (volledige) vooruitbetaling, deelfacturen per week, of een bankgarantie. Kosten van deze garantie worden verrekend met de declaratie in het voordeel van cliënt. Vooruitbetaling bij alle productgroepen: betaling van 50 %, na orderbevestiging/acceptatie, 50% betaling voor opname realisatie en viewing eindmontage etc. 100% betaling echter voor aflevering.

3.4 Afnameverplichting en volledige betaling geschieden binnen 3 maanden na ondertekenen opdracht.

3.5 Meerwerk altijd op basis van nacalculatie.

3.6 Een Service Level Agreement is altijd voor een periode van 3 jaar. Opzegtermijn 6 maanden. Anders stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 3 jaar.

Tarieven

4.1 De levering en onze dienstverlening geschieden tegen de prijs zoals vermeld in de door onze contractpartij geaccepteerde offerte, dan wel in onze orderbevestiging vermeld. Alle tarieven luidden exclusief B.T.W. en exclusief alle belastingen, rechten, heffingen en overige kosten die in verband met de overeenkomst verschuldigd zijn.

4.2 Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor ons om tussentijdse prijswijzigingen van de door ons te betrekken zaken en van diensten, waarvan wij gebruik dienen te maken voor de uitvoering van de overeenkomst aan onze contractpartij door te berekenen, ook indien zodanig prijsverhogingen het gevolg zijn van wijziging in de koersen van buitenlandse valuta of verhoging van invoerrechten en daarmee gelijk te stellen rechten. Indien onze contractpartij een particulier persoon is zullen wij prijsverhogingen die plaatsvinden binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomsten de levering van de zaken en/of diensten, niet doorberekenen dan nadat wij onze contractpartij de mogelijkheid hebben gegeven van de overeenkomst af te zien. Bij prijsverhoging die na die termijn plaatsvinden hebben wij het recht deze wel aan onze contractpartij door te berekenen.

4.3 Klachten schriftelijk melden binnen 5 dagen na levering, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de levering akkoord te hebben gevonden. RTV Digital Media B.V. behoudt zich alle rechten voor, zoals bijvoorbeeld overmacht.

4.4. Boekingen commercials / producties: annuleringen tot 72 uur voor de boeking, worden niet in rekening gebracht, tenzij er productiekosten gemaakt zijn. Annuleringen tot 48 uur voor de opname, worden voor 50% van het van tevoren afgesproken bedrag berekend. Later annuleren houdt in dat er 100% van het van tevoren afgesproken bedrag is verschuldigd. Voor een voice-over demo-opname wordt 50% gedeclareerd. Wordt deze voice-over proefopname definitief, dan wordt de resterende 50% gedeclareerd. Bij een nieuwe dan wel definitieve (stem) opname wordt 100% gedeclareerd van het normale tarief. Overige productiekosten zijn standaard vaststaande bedragen, welke u aantreft op onze tarievenkaart.

4.5 Het tarief van een SLA is 15% van de productie waarde. Men ontvangt elk jaar in januari een jaarlijkse factuur voor de SLA periode van 12 maanden.

4.6 Applicaties en systemen kunnen ook geleaset worden op basis van een drie jarige overeenkomst. Standaard is de verplichting een SLA overeenkomst te sluiten met RTV Digital Media B.V. als producent.

Levertijden

5.1 De levertijden worden door ons bij benadering vastgesteld en onder voorbehoud van onverstoorde voortgang van de werkzaamheden en tijdige levering aan ons van producten, zaken, materialen en diensten, waaronder begrepen de door opdrachtgever te leveren zaken. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreken gesteld te worden en dient ons aan een redelijke termijn te worden gegeven om de overeenkomst alsnog uit te voeren.

5.2 Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, zal de contractpartij nooit het recht geven schadevergoeding, boete, ontbinding te vorderen of enige verplichting welke voor de contractpartij uit deze overeenkomst voortvloeit niet na te komen, tenzij de overschrijding te wijten is aan grove schuld of opzet aan onze zijde , terwijl voorts de contractpartij ons vrijwaart voor alle aanspraken die derden ter zake jegens ons geldend maken of kunnen maken.

5.3 De verzending van deze zaken geschiedt voor rekening van onze contractpartij (af kantoor Hilversum of filiaal). De door ons te leveren zaken reizen voor risico van onze contractpartij vanaf het moment dat deze zaken het kantoor/ filiaal verlaten hebben. Ingeval de zaken tijdelijk bij derden worden opgeslagen, dan gebeurt dit voor risico en kosten van de contractpartij. Wij zijn gerechtigde deze zaken voor rekening van de contractpartij te verzekeren tegen transportrisico’s. In welk geval de kosten daarvan aan de contractpartij worden doorberekend.

Omvang opdracht

6.1. In alle gevallen is de opdracht beperkt tot hetgeen bij de overeenkomst is omschreven of mondeling overeengekomen is. Alle wijzigingen in de te verrichten werkzaamheden ten gevolge van het feit dat aan ons geleverde zaken, dan wel ten behoeve van ons verleende diensten niet, niet tijdig, of niet volledig hebben plaatsgevonden, dan wel niet voldaan aan redelijke daaraan te stellen maatstaven, worden wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, afzonderlijk op basis van nacalculatie aan onze contractpartij in rekening gebracht.

Door ons vervaardigde producten

7.1 Voor de voor ons dan wel in onze opdracht vervaardigde producties/opnames nemen wij de verantwoordelijkheid op ons. Wij aanvaarden bij offerte of prijsopgave echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de contractpartij door derden vervaardigde zaken, welke door of tijdens ons ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

7.2 Ook aanvaarden wij nimmer enige verantwoordelijkheid voor zaken welke de contractpartij ons ter beschikking stelt ter uitvoering van de overeenkomst. De contractpartij dient voor vervanging zorg te dragen indien deze zaken gebreken vertonen.

7.3 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van door RTV Digital Media B.V.  goedgekeurde materialen, modellen, specificaties, instructies en dergelijke maken deze deel uit van de overeenkomst.


Auteursrecht

8.1 Wij behouden ons het auteursrecht voor met betrekking tot alle door ons vervaardigde internet, videopresentaties, bedrijfsfilms, producten films, online video commercials en of promo’s, audiovisuele producties, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, teksten, scripts en formats en in zijn algemeenheid alle door ons vervaardigde producten.

8.2 Het is de contractpartij, alsmede degene die ons om een offerte of een prijsopgave heeft verzocht verboden de door ons vervaardigde of verstrekte zaken, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel door derden vervaardigde zaken, welke door ons zijn geleverd zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te kopiëren, te imiteren, aan derden ter inzage geven, ten eigen nutte te gebruiken. In het openbaar te vertonen, voor televisie, radio uitzendingen af te staan of bij zodanige activiteiten op enigerlei wijze betrokken te zijn. Degene aan wie een offerte of prijsopgave is verstrekt is gehouden op onze schriftelijke mededeling een door ons te stellen de door ons aan hem ter beschikking gestelde zaken, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel aan ons te retourneren.

8.3 Onze contractpartij zal ervoor in te staan de verschuldigde auteursrechten van de overeenkomst zijn of zullen worden voldaan. Onze contractpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken die rechthebbenden / gemachtigden ter zake jegens ons geldend kunnen maken, c.q. geleend maken.

Gebruiksrecht

8.4a Wanneer een productie/commercial met daar onder/in muziek – in de meest uitgebreide zin – door ons productiehuis is geproduceerd, zijn de BUMA/STEMRA muziekrechten voor het gebruik van de commercial/productie niet automatisch afgedragen. Opdrachtgever dient zelf de BUMA/STEMRA te benaderen en zal daarbij toestemming vragen voor het gebruik van muziek onder/in de (beeld) productie. Deze overeenkomst heeft een gebruiksduur van maximaal 1 jaar. Bij langer gebruik van een productie, dient de contractpartij opnieuw het door BUMA/STEMRA vastgestelde (jaar) bedrag te vergoeden. Deze tarieven zijn verschillend voor internationale, nationale, regionale en lokale radiospots, beeldproducties, internet producties en events. Tarieven tevens opvraagbaar bij de producent.

8.4b Wanneer een productie/commercial met daar onder/in muziek – in de meest uitgebreide zin – door ons productiehuis is geproduceerd, zijn de SENA rechten voor het gebruik van de commercial/productie niet automatisch afgedragen. Opdrachtgever dient zelf de SENA te benaderen en zal daarbij toestemming vragen voor het gebruik van muziek onder de (beeld) productie. Deze overeenkomst heeft een gebruiksduur van maximaal 1 jaar. Bij langer gebruik van een productie, dient de contractpartij opnieuw het door SENA vastgestelde (jaar) bedrag te vergoeden. Deze tarieven zijn verschillend voor internationale, nationale, regionale en lokale radiospots, beeldproducties, internet producties en events. Tarieven tevens opvraagbaar bij de producent.

8.5 De opdrachtgever heeft het volgende gebruiksrecht met betrekking tot de stem vervaardigde opnamen: in het geval van commentaaropnamen bij bedrijf- en productpresentaties is het gebruiksrecht, mits binnen de oorspronkelijke context van de opname en voor eigen gebruik, voor onbeperkte duur en wereldwijd. In het geval van documentaires geldt een gebruiksrecht van onbeperkte duur in Nederland, mits binnen de oorspronkelijke context van de opname.

8.6 In geval van reclamespots voor radio, televisie, particuliere kabelnetwerken en bioscoop, geldt een gebruiksrecht in Nederland van 5 jaar, vanaf de datum van opname, met dien verstande dat voor het uitzenden en vertonen in het tweede, derde, vierde en vijfde jaar, een herhalingsfee dient te worden betaald van respectievelijk 50%, 50%, 50% en 50% van de oorspronkelijk voor het stemgebruik en hergebruik van de commercial verschuldigde vergoeding.

8.7 Uitsluitend nadat uw herhalings fee als betaling is ontvangen door, RTV Digital Media B.V.  krijgt u schriftelijk toestemming tot (her) uitzending van uw spot, door zowel de producent als de STEMRA. Zonder deze verklaring is het niet toegestaan de spots uit te zenden en zijn alle eventuele (extra) (on)kosten onverwijld voor opdrachtgevers rekening.

8.8 Voor al het gebruik anders dan eerder aangegeven in dit artikel, dient vooraf schriftelijke toestemming van de RTV Digital Media B.V. te worden verkregen en zullen afzonderlijke tarieven in rekening worden gebracht.

8.9 In het geval de opdrachtgever exclusieve rechten met betrekking tot de stem/productie wenst te doen gelden, dient zulks afzonderlijk te worden overeengekomen.

8.10 Alle door ons gerealiseerde projecten, blijven het intellectueel eigendom van, RTV Digital Media B.V.  tenzij er een speciaal overeengekomen buy-out fee is betaald. Dit is een extra fee bovenop de overeengekomen productiekosten. U ontvangt na volledige betaling van ons een speciaal op naam gestelde buy-out eigendomsverklaring.

8.11 Afnemer zal de materialen uitsluitend gebruiken ter uitvoering van de order en hij zal deze niet verveelvoudigen , kopiëren, of anderszins gebruiken of aan derden ter beschikking stellen. E.e.a. op straffe van een boete van € 25.000,– per overtreding.

Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

9.1 Een tekortkoming kan ons niet worden toegerekend indien zij niet is te wijten aan onze schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor onze rekening komt. In ieder geval kunnen ons niet worden toegerekend tekortkomingen in de volgende situaties: oorlog, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, (handels)blokkade, uitvoerverboden, koerswijziging van de muntsoort waarin betaling zal plaatsvinden, gehele of gedeeltelijke inbeslagneming van onze zaken welke zich bij ons dan wel bij onze toeleveranciers bevinden door militaire of burgerlijke autoriteiten, branden, stormschade, overstromingen, werkstaking, uitsluiting, boycot door onze leveranciers, ziekte-epidemie van auteurs en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet van ons gevergd kan worden. Bovenstaande opsomming is pertinent niet limitatief.

9.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze door een niet toerekenbare tekortkoming tijdelijk onuitvoerbaar is en wij de overeenkomst niet tijdig kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zulks onzer keuze.

9.3 Wanneer de uitvoering van de overeenkomst ingeval van de niet toerekenbare tekortkoming blijvend onmogelijk is ge worden en wij de overeenkomst dientengevolge niet kunnen nakomen dan hebben wij het recht deze overeenkomst te ontbinden.

9.4 In beide gevallen vindt de ontbinding plaats door een schriftelijke verklaring onzerzijds, dan wel door een rechterlijke uitspraak. In een dergelijke situatie kan de contractpartij ons niet tot een schadevergoeding aanspreken.

9.5 Wij zijn in deze situatie gerechtigd betaling te vorderen van de prestatie die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst reeds zijn verricht, voordat van niet-toerekenbare tekortkoming sprake was.

Reclame

10.1 Eventuele reclames ten aanzien van de factuurbedragen en door ons geleverde, dan wel ter beschikking gestelde zaken, dienen 5 dagen binnen ontvangst van de factuur dan wel de geleverde zaken schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Na het verstrijken van deze termijn is ieder recht op reclame vervallen.

10.2 Ingeval van een reclame is de contractpartij niet van zijn verplichtingen uit hoofd van de overeenkomst ontheven. Slechts in geval van onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming kan de contractpartij, de betaling van de zaken, waarover is gereclameerd, op schorten.

10.3 Reclames ten aanzien van geleverde of ter beschikking gestelde zaken worden slechts in behandeling genomen, indien de contractpartij deze zaken aan ons geretourneerd heeft. Indien wij van oordeel zijn dat een klacht over deze zaken terecht is ingediend, zijn wij gehouden tot vervanging van de contractpartij geretourneerde zaken. Het recht van de contractpartij op zodanige vervanging van zaken, als bedoeld in dit lid, vervalt drie maanden nadat wij hem hebben bericht dat de klacht terecht is ingediend.

10.4 Zaken welke door of namens de contractpartij aan ons filiaal of kantoor zijn afgehaald, worden geacht door de contractpartij te zijn gecontroleerd en in goede staat te zijn aanvaard.  Latere reclames ten aanzien van deze zaken, worden geacht niet terecht te zijn en worden niet in behandeling genomen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Gedurende een periode van drie maanden gerekend vanaf het moment van levering van het product, verlenen wij een garantie voor productiefouten. De garantie houdt in dat wij voor eigen rekening de fouten herstellen of het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en vervangen, dan wel de overeengekomen prijs restitueren, dit ter onze beoordeling.

11.2 Behoudens de garantieverplichting zijn wij nimmer voor welke schade van welke aard dan ook jegens de opdrachtgever of een derde aansprakelijk. Zulke aanspraken inbegrepen vergoeding van kosten, schaden en interesses wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende en onroerende zaken, of benadeling van bedrijfsbelangen of bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect optredend bij de contractpartij dan wel derden worden door ons uitgesloten tenzij ons opzet of grove schuld kan worden verweten. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de contractpartij op grond van de overeenkomst aan ons verschuldigd is.

11.3 De contractpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden gegrond de voorvallen, handelingen of nalatigheden waarvoor wij op grond van deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk zijn.

11.4 RTV Digital Media B.V. is niet aansprakelijk voor het niet of te laat leveren, het niet correct uitvoeren van een overeenkomst, het gebruik van de stem of met de stem vervaardigde opnamen, of het gebruik van tekstbewerkingen, inclusief schade en / of verliezen aan derden, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van grove schuld van RTV Digital Media B.V. De opdrachtgever vrijwaart RTV Digital Media B.V. tegen alle aanspraken van derden, in verband met het geleverde of gebruik daarvan. Enige aansprakelijkheid zal in geen geval de factuurwaarde van het geleverde te boven gaan.

Betalingen

12.1a Onze facturen dienen binnen 5 werkdagen voldaan te worden. Wij houden ons echter het recht voor, om alleen te leveren (onder rembours). Is er schriftelijk een andere betalingstermijn overeengekomen, en is deze termijn verstreken, dan vervallen alle eventueel door ons aan contractpartij toegestane kortingen en is de vordering direct opeisbaar.

12.1b Na ondertekening van het productie contract, gaat cliënt akkoord met de productie en afname verplichting, binnen maximaal 3 maanden na datum productie contract.

12.1c Indien cliënt niet binnen 5 werkdagen de eindbetaling verricht wordt het volledige bedrag van 100% en vervallen onze eventuele kortingsregelingen. Deze zal op basis van nacalculatie bij cliënt in rekening gebracht worden middels een eindnota. Indien deze TV opnames ook voor buitenland bestemd zijn, moet er met RTV Digital Media B.V. een aparte afspraak gemaakt worden voor ieder ander land / buitenland waarvoor de door ons geproduceerde film bestemd is. Zonder toestemming van RTV Digital Media B.V. is het niet toegestaan deze producties o.a. online videopromotie films in het buitenland te vertonen. Hierbij hanteren bij de Auteursrechten wet, Copyrights en onze Intellectuele rechten.

12.2 Elk beroep door de contractpartij op schuldvergelijking of korting dan wel aftrek is uitgesloten.

12.3 Indien de contractpartij het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij zonder dat enige ingebrekestelling of aankondiging vereist zal zijn het recht over het verschuldigde bedrag 9 % rente per jaar of gedeelte van een maand sedert de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd de overige aan ons toekomende rechten.

12.4 Indien onze contractpartij in gebreke blijft de verschuldigde factuurbedragen en alsdan vervallen rente te voldoen, zijn wij gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso en andere kosten gemaakt ter inning van onze vordering, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. De buiten gerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 20% van onze vordering (te weten openstaande facturen en vervallen rente), te verhogen met BTW, zulks met een minimum bedrag van € 35,00 exclusief B.T.W. Aanmaning en administratiekosten € 35,00 per declaratie.

12.5 Door de contractspartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

12.6 Alle vorderingen van ons op de contractpartij zijn terstond en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, indien de contractpartij tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting of in verzuim is met betalen (ook wanneer dit betreft het niet stipt nakomen van een overeengekomen betalingstermijn, failliet verklaard wordt dan wel een daartoe strekkend verzoek wordt ingediend, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend, of indien de contractpartij door welke oorzaak dan ook de vrije beschikking over (een gedeelte van) zijn vermogen verliest of dreigt te verliezen. Wij zijn alsdan bevoegd al onze verplichtingen jegens de contractpartij op te schorten. Bovendien zijn wij in die gevallen gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling door middel van een daartoe strekkende verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht, om schadevergoeding te vorderen.

Zekerheden

13.1 Zolang de contractpartij zijn financiële verplichting uit hoofde van welke overeenkomst met ons dan ook niet geheel is nagekomen, blijven alle door ons of in onze opdracht geleverde zaken onvoorwaardelijk ons eigendom, waar deze zaken zich ook bevinden.

13.2 Ingeval de contractpartij enige verplichting uit enigerlei overeenkomst met ons niet nakomt, zijn wij gerechtigd de geleverde of ter beschikking gestelde zaken terug te vorderen. De contractpartij c.q. degene die de zaken onder zich heeft, is gehouden ons op eerste aanmaning de plaats te wijzen waar de betrekken zaken zich bevinden en ons in staat te stellen tot het terugvorderen van deze zaken. Een en ander onverminderd de verplichting van de contractpartij om al hetgeen hij verschuldigd is volledig aan ons te voldoen en/of onverminderd ons het recht tot het vorderen van schadevergoeding en winstderving.

13.3 Het is de contractpartij niet toegestaan gebruik te maken van de rechten tot uitzending/publicatie etc., zolang hij zijn financiële verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet is nagekomen. De gebruiksduur van de rechten tot uitzending/ publicatie etc. is beperkt tot hetgeen in de overeenkomst is bepaald. Na beëindiging van de overeenkomst tot verlening van de rechten tot uitzending/ publicatie etc. vallen de bedoelde rechten automatisch aan ons terug.

Ontbinding

14.1 Indien de contractpartij in gebreke blijft aan enige verplichtingen jegens ons te voldoen, is de overeenkomst ontbonden zonder een enkele schriftelijke mededeling onzerzijds, onverminderd ons het recht tot het vorderen van een vergoeding van de schade, gederfde winst en door ons gemaakte kosten daaronder begrepen.

14.2 De overeenkomst kan door ons zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden op enkele schriftelijke mededeling onzerzijds, indien onze contractpartij: in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, onder curatele stelling is aangevraagd, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Een en ander onverminderd ons recht tot het vorderen van schade, gederfde winst en buiten gerechtelijke kosten.

14.3 Na ontbinding van de overeenkomst is de contractpartij gehouden aan hem geleverde rechten tot uitzending/ publicatie etc. aan ons overgedragen.

14.4 Op al onze leveringen geven wij de eerste twaalf maanden technische garantie, deze vervalt automatisch na 12 maanden. Tevens vervalt deze garantie op het moment dat onze contractpartij bepaald om beheer van het product bij een andere firma onder te brengen dan RTV Digital Media B.V.

14.5 Bij het ontbinden/opzeggen van een hosting (pakket/server) overeenkomst met of zonder domeinnamen hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. Dit dient schriftelijk aan ons te gebeuren. Anders geldt een stilzwijgende verlenging.

14.6 Het ontbinden/opzeggen van een hosting overeenkomst met 1 of meerdere domeinnamen dient minimaal 1 maanden voor het verlopen van het hosting jaar te worden opgezegd. Dit dient schriftelijk aan ons te gebeuren. Anders geldt een stilzwijgende verlenging.

Duur en opzegging

15.1 Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor een opzegtermijn van één kalendermaand, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

15.2 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Leverancier gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Leverancier is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

15.3 Door Leverancier opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

15.4 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.5 Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na de totstandkoming, tenzij Leverancier reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijk bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op basis van de specificaties van Opdrachtgever wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard zijn (zie artikel 7:46d BW).

15.6 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Leverancier het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Slotbepaling

16.1 Medewerkers van RTV Digital Media B.V. of derden, extern ingehuurd om werkzaamheden voor RTV Digital Media B.V. of in opdracht van RTV Digital Media B.V. voor opdrachtgevers van RTV Digital Media B.V. te verrichten, is het ten strengste verboden om zonder toestemming van de directie van, RTV Digital Media B.V.  direct te onderhandelen met, dan wel opdrachten te verrichten voor opdrachtgevers van RTV Digital Media B.V. Dergelijke afspraken worden uitsluitend door de directie van RTV Digital Media B.V. gemaakt met de opdrachtgever en aan de desbetreffende medewerker en/of extern ingehuurde bedrijven dan wel freelancer, gedelegeerd door de directie van RTV Digital Media B.V.  E.e.a. geldt voor afnemer /cameraman/producer/regisseur/programmeurs en andere media gerelateerde beroepen. Op straffe van een boete van minimaal € 25.000,– per overtreding. Per overtreding en volgt onmiddellijk een gerechtelijke procedure.

Tevens is het medewerkers en/of door RTV Digital Media B.V. ingehuurde bedrijven dan wel freelancers of anderszins door RTV Digital Media B.V. gedelegeerden, verboden om tijdens en na de opdracht rechtstreeks, dus buiten RTV Digital Media B.V. om, werkzaamheden te verrichten voor een oorspronkelijke opdrachtgever dan wel anderszins voor een zakelijke relatie van RTV Digital Media B.V. werkzaamheden te verrichten. Eveneens voor afnemer op straffe van een boete van minimaal € 25.000,– per overtreding.
  
16.2 Op alle met ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

16.3 Alle geschillen, voortvloeiende of verband houdende met een tussen ons en de contractpartij gesloten overeenkomst en de uitvoering daarvan waaronder begrepen geschillen betreffende uitlegging van deze algemene voorwaarden en het innen van openstaande vorderingen, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar wij zijn gevestigd. Behalve wanneer de kantonrechter bevoegd is dan wel in kort geding spoedeisende voorzieningen dienen te worden getroffen of wanneer bewarende maatregelen moeten worden getroffen.

Wij sturen u op verzoek onze leveringsvoorwaarden graag per post of per email toe.

RTV Digital Media B.V.
Hilversum
1 januari 2014.